Sharath Sasidharan, Ph.D.

Sharath-Sasidharan

Sharath Sasidharan, Ph.D.

Position: Associate Professor
Phone: (419) 372-8075
Email: ssasidh@bgsu.edu
Address: 230 Maurer Center